กระดานเสวนา
โปรแกรมท่องเที่ยว ทัศนศึกษา สัมมนา ดูงาน สิบสองปันนา

หลานชาง ทราเวล เอเจนซี่ ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 21 – 0338 มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะขอนำเสนอโปรแกรมท่องเที่ยว หรือดูงาน ทัศนศึกษาเกี่ยวกับการค้า อุตสาหกรรม การบริหารจัดการการท่องเที่ยว การเรียนการสอนในโรงเรียนระดับมัธยม หรืออุดมศึกษา ในสิบสองปันนา มณฑลหยุนหนาน รวมทั้งโปรแกรมท่องเที่ยวอื่นๆ ที่น่าสนใจทุกมณฑลของประเทศจีนเช่น คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า อุทยานสวรรค์จิ่วไจ้โกว กุ้ยหลิน ปักกิ่ง กว่างโจว เฉิงตู ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า รวมทั้งหลวงพระบาง ประเทศลาวถ้าหากว่าท่านอยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อกลับที่ Email : lancangtrav@hotmail.com เราจะมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะให้รายละเอียดเพิ่มเติมทุกท่าน ทุกคำถาม ตามที่ท่านต้องการอยากรู้ โดยเฉพาะมณฑลหยุนหนานเราสามารถออกหนังสือเชิญอย่างเป็นทางการจากรัฐบาลท้องถิ่นมณฑลหยุนหนานหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จากมณฑลหยุนหนาน สาธารณะรัฐประชาชนจีนเพื่อประกอบขออนุญาตหน่วยเหนือในการดูงาน หรือ ร่วมสัมมนาต่างประเทศให้ท่านได้และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทางทีมงานจะได้รับใช้และบริการท่านในโอกาสอันใกล้นี้ต่อไป
ชัยยุทธ์ บุญคำเยือง
ผู้จัดการ
โทรศัพท์. 081 – 724 – 9978 ที่อยู่ 43/4 หมู่ 1 ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย 57140 แฟ็กส์ 053-791-089

โปรแกรมพิเศษ
4 คืน 5 วัน สัมมนาและศึกษาดูงานโรงเรียนมัธยมเชียงรุ่ง วิทยาลัยการแพทย์ ไทลื้อ เที่ยวชมสถานที่สำคัญ สวนนกยูง – เมืองฮำ (กาหลั่นป๊า) – โรงงานหยก – สวนหม่านทิง – วัดป่าเจ – กระเช้าข้ามโขง - สถานีวิจัยลิง - โชว์พาราณสี สิบสองปันนา มณฑลหยุนหนาน ประเทศจีน ไป – กลับ รถยนต์
วันแรก เชียงของ – บ่อแก้ว – หลวงน้ำทา – เมืองหล้า -เมืองเชียงรุ่ง
07.30 น. พร้อมกัน ณ ท่าเรืออำเภอเชียงของ
08.00 น. ยื่นหนังสือเดินทาง ต.ม. เชียงของ ข้ามโขงสู่เมืองห้วยซาย แขวงบ่อแก้ว ยื่นหนังสือเดินทางเข้าเมือง ต.ม. ห้วยซาย แล้ว ออกเดินทางไปแขวงหลวงน้ำทา
เที่ยง อาหารกลางวัน – ร้านอาหารลาวเมืองหลวงน้ำทา (มื้อที่1)
บ่าย ไปเมืองบ่อเต็น ยื่นหนังสือเดินทาง ต.ม. บ่อเต็น / ต.ม. บ่อหาน ประเทศจีน แล้วเดินทางไปเมืองเชียงรุ่ง
ค่ำ เข้าที่พักโรงแรม Good Chance หรือระดับเดียวกัน อาหารค่ำ - ภัตตาคาร (มื้อที่2) หลังอาหารพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สอง สวนป่าดงดิบ - การแสดงศิลปะพื้นบ้านชาวไอหนี่ – สวนนกยูง – เมืองฮำ (กาหลั่นป๊า) - โรงงานหยกสิบสองปันนา
07.30 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่3)
ช่วงเช้า ออกเดินทางไปเที่ยวสวนป่าดงดิบ – ชมการแสดงของเสือแสนรู้ สิงห์โตขี่ม้า ลิงน้อยขี่เลียงผา (แพะภูเขา) - ชมโชว์นกยูง ที่บินออกมาตามเสียงเรียกของคนเลี้ยงหลายร้อยตัว – ชมบ้านจำลองวิถีชีวิต การแสดงศิลปะพื้นบ้าน และประเพณีวัฒนธรรมการแต่งงานชาวไอหนี่ เสร็จแล้วออกเดินทางไปเมืองฮำ
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารที่ดีที่สุดของเมืองฮำ (มื้อที่4)
บ่าย ชมบ้านจำลองของชาวไทลื้อ ร่วมสนุกสนานกับการแสดงประเพณีสงกรานต์ ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมประเพณีการฟ้อนรำจากสาวงามไทลื้อ ชมการสาธิตการใช้มีดสิบสองปันนา สินค้าที่เป็นภูมิปัญญาของชาวไทลื้ออย่างเดียวที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน จากรัฐบาลปักกิ่ง ขากลับแวะชมโรงงานหยกสิบสองปันนา หาซื้อหยกมงคลให้ตัวเอง และฝากคนทางบ้าน
18.00 น. อาหารค่ำ-ร้านอาหารไทลื้อ พร้อมชมการแสดงวัฒนธรรมไทลื้อสิบสองปันนาของทางร้านอาหาร (มื้อที่5)
20 .00 น. เข้าที่พัก ที่โรงแรมเดิม
วันที่สาม สัมมนาพูดคุยแลกเปลี่ยน / ศึกษาดูงาน / วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 3-4 ท่าน ( ท่านกำหนดประเด็นได้ ถ้ากำหนดประเด็นใหม่กรุณาแจ้งล่วงหน้า 15 วัน เพื่อประสานจัดเตรียมวิทยากร )
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 6)
08.30 น. สัมมนา เรื่อง การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมเขตปกครองตนเองชนชาติไตสิบสองปันนา (เลือกหัวข้อ)
- สภาพทั่วไป การเมืองการปกครอง และประวัติศาสตร์เขตฯสิบสองปันนา
- ประสบการณ์ และการพัฒนาเศรษฐกิจ และอุตสาหกรรมของเขตฯสิบสองปันนา
- ประสบการณ์ และการพัฒนาด้านการเกษตรเขตฯสิบสองปันนา
- การศึกษา พัฒนาสื่อการเรียน การสอน พัฒนาบุคลากร
- ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมระหว่างประเทศไทยกับเขตฯสิบสองปันนา
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน / อาหารพื้นบ้านชนชาติไอหนี่ (มื้อที่ 7)
บ่าย ศึกษาดูงาน โรงเรียนมัธยมศึกษาเมืองเชียงรุ่ง โรงพยาบาลการแพทย์ไทลื้อ – สถาบันวิจัยประวัติศาสตร์ไทลื้อสิบสองปันนา หรือ อุตสาหกรรมยางพารา เชียงรุ่งเมืองใหม่ นิคมอุตสาหกรรมเมืองเชียงรุ่ง
ค่ำ เข้าที่พัก ที่โรงแรมเดิม
18.00 น. รับประทานอาหารค่ำ – อาหารจีนยูนนาน (มื้อที่ 8)
วันที่สี่ เมืองเชียงรุ่ง สวนหม่านทิง – วัดป่าเจ –นั่งกระเช้าข้ามโขง - สถานีวิจัยลิงแห่งเอเชีย - ชิมชาผูเอ่อ - โชว์พาราณสี
07.30 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 9)
เช้า เยือนสวนหม่านทิง อนุสาวรีย์โจวเอินไหล วัดป่าเจเก่า มนัสการพระธาตุป่าเจ (เจดีย์ขาว) ไปชิมชาผูเอ่อที่ศูนย์จำหน่ายชาผูเอ่อสิบสองปันนา ถ้ายังพอมีเวลาแวะชิมกาแฟที่ศูนย์วิจัย และพัฒนากาแฟสิบสองปันนา
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน – อาหารจีน ภัตตาคาร (มื้อที่ 10)
บ่าย ไปนั่งกระเช้าข้ามโขง ชมสวนลิง สถานีวิจัยลิงแห่งเอเชีย ดูลิงเผือกตัวเดียวในโลก ขากลับแวะศูนย์จำหน่ายยาสมุนไพรจีนโบราณสาขาสิบสองปันนาหาซื้อยาสมุนไพรบัวหิมะฝากคนทางบ้าน เสร็จแล้วมาแวะชมศูนย์วิจัยสมุนไพรและการแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพของท่านตามภูมิปัญญาแพทย์แผนจีนโบราณ
18.00 น. อาหารค่ำ ภัตตาคาร (มื้อที่ 11)
18.45 น. นำท่านไปชมโชว์พาราณสี โชว์วัฒนธรรมไทลื้อที่งดงาม ยิ่งใหญ่ อลังการ และมีชื่อเสียงที่สุดของสิบสองปันนา โชว์นี้ถ้าท่านมาแล้วไม่ได้ดู ก็เหมือนกับว่า ท่านยังมาไม่ถึงสิบสองปันนา
21.00 น. เข้าที่พัก ที่โรงแรมเดิม
วันที่ห้า เชียงรุ่ง - เมืองหล้า - หลวงน้ำทา – ห้วยซาย – เชียงของ
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 12)
08.00 น. ออกเดินทางไปบ่อหาน แจ้งหนังสือเดินทางออก ต.ม. เมืองบ่อหานประเทศจีน และแจ้งเอกสารเข้าเมือง ต.ม.บ่อเต็นเข้าสู่ประเทศลาว
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันที่เมืองหลวงน้ำทา (มื้อที่ 13)
บ่าย ออกเดินทางต่อไปเมืองห้วยซาย แขวงบ่อแก้ว แจ้งหนังสือเดินทางออก ต.ม.ห้วยซาย ประเทศลาว
16.30 น. ข้ามแม่น้ำโขง กลับสู่ประเทศไทยโดยสวัสดิ์ภาพ
อัตราค่าบริการท่านละ
36 ท่านขึ้นไป
พักคู่ 12,500
****พักเดี่ยว เพิ่มอีกท่านละ 2,800 บาท
หมายเหตุ
1. ค่าใช้จ่ายนี้รวม – ค่าวีซ่าเข้าประเทศจีน, ค่าที่พัก, ค่าอาหารตามรายการ, ค่าทำเอกสารผ่านแดน ค่าผู้นำเที่ยว และค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ - (Accident Medical Expense) วงเงินท่านละ 1000,000 บาท
2. ค่าใช้จ่ายนี้ไม่รวม - ค่าสมนาคุณมัคคุเทศก์ และคนขับรถ (ขั้นต่ำท่านละ 10หยวน/ต่อคน/ต่อวัน) - ค่าใช้จ่ายมินิบาร์ในห้องพัก และ ค่าใช้จ่ายอื่นนอกเหนือจากรายการที่ระบุไว้
3. การเตรียมเอกสารการเดินทาง (1) หนังสือเดินทางที่เหลืออายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน (2) ถ้าให้บริษัทจัดทำวีซ่า ต้องเตรียมรูปถ่าย 2 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน รูปสี พื้นหลังสีฟ้า 1 ใบ (3) สำเนาบัตรประชาชน ขีดฆ่าห้ามใช้ 1 ใบ พร้อมเบอร์โทรศัพท์ อาชีพ และสถานที่ทำงานและที่อยู่สถานที่ทำงาน (4) สถานทูตจีนจะไม่ออกวีซ่า (ก) ชื่อเป็นชาย แต่รูปถ่ายดูเป็นหญิง เช่น ไว้ผมยาว แต่งหน้าทาปาก (ข) นำรูปถ่ายเก่าอายุเกิน 6 เดือนมาใช้ (ค) นำรูปถ่ายเล่น ยืนเอียง ทำท่าสวย ตัดส่งทำวีซ่า (ง) รูปถ่ายจากตู้สติ๊กเกอร์ หรือพริ๊นเอาท์จากคอมพิวเตอร์
4. ถ้ามีความประสงค์ขอเอกสารเชิญอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่จะไปกรุณาแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน
5. ถ้ามีความประสงค์เข้าเยี่ยมคาราวะผู้บริหารระดับสูงของของรัฐบาล หรือหน่วยงานการศึกษาหยุนหนาน ขอให้จัดเตรียมของที่ระลึกไปด้วย กรุณาแจ้งล่วงหน้าว่าอยากพบปะหน่วยงานด้านไหน และแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน (กรณีนี้ถ้าเวลาไม่พอ อาจต้องงดเที่ยวบางรายการ)
6. รายการท่องเที่ยวนี้อาจเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัดโดยยืดถือตามสภาพการณ์และผลประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ
อยากเที่ยวที่ไหน เที่ยวแบบใด อยากรู้เรื่องอะไร เกี่ยวกับเมืองลาว และเมืองจีน บอกเราได้
โทรศัพท์ 081-724-9978 คุณชัยยุทธ์
Email: lancangtrav@hotmail.com
เที่ยวอย่างมีความสุข สนุกประทับใจ สานสายใยลุ่มน้ำโขง เชื่อมโยงวัฒนธรรม

ชัยยุทธ์ ส่งเมล์ถึง ชัยยุทธ์ 118.172.65.192 [ วันอังคาร ที่ 8 กันยายน 2552 เวลา 12:58 น. ]

Warning: fopen(./data/37.dat): failed to open stream: Permission denied in /home/khuanchum/domains/khuanchum.go.th/public_html/webboard/view.php on line 139 Warning: flock() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/khuanchum/domains/khuanchum.go.th/public_html/webboard/view.php on line 140 Warning: fputs() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/khuanchum/domains/khuanchum.go.th/public_html/webboard/view.php on line 141 Warning: flock() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/khuanchum/domains/khuanchum.go.th/public_html/webboard/view.php on line 142 Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/khuanchum/domains/khuanchum.go.th/public_html/webboard/view.php on line 143
 
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นครับ
 
ความคิดเห็น
ใส่ตัวอักษร
 
โดย
E-mail
แทรกลิงค์ URL ย่อหน้า ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา


คลิกที่รูป เพื่อแทรกรูปลงในข้อความ