แหล่งเรียนรู้องค์กร
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) ดาวน์โหลดเอกสาร
149
14 พ.ค. 2562
2 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ ดาวน์โหลดเอกสาร
152
14 พ.ค. 2562
3 การปรับปรุงรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
151
14 พ.ค. 2562
4 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ ดาวน์โหลดเอกสาร
147
14 พ.ค. 2562
5 การปรับปรุงเอกสารหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
143
14 พ.ค. 2562
6 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ดาวน์โหลดเอกสาร
145
14 พ.ค. 2562
7 กฏกระทรวง ฉบับที่ ๑๕ (พ.ศ. ๒๕๖๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบเจ้าหน้าทีี่ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๙ ดาวน์โหลดเอกสาร
150
14 พ.ค. 2562
8 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
143
14 พ.ค. 2562
9 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
141
14 พ.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1